E-İMZA NEDİR?

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda, Elektronik imza şu şekilde tanımlanmıştır: ‘’Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veridir.” E-imza, el ile atılan ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir. Elektronik imza ile imzalanmış verinin, kimin tarafından imzalandığı ve güvenilirliği kontrol edilmiş olur. Elektronik imza; imzalanan verinin bütünlüğünün bozulmadığını, verinin tarafların kimlikleri doğrulanmak suretiyle oluşturulduğunu garanti eder.

Elektronik imza süreleri 1,2 ve 3 yıllık olabilmektedir. Bu süreler bittikten sonra kişiye özel olan nitelikli sertifikanın yenilenmesi gerekmektedir, bu işleme e-imza yenileme adı verilmektedir. İkinci yöntem ise e-imza süresi bittikten sonra yeniden alım da yapılabilir. Kişi isterse kendisine ait birden fazla e-imza alabilmektedir.

 

E-İMZA MEVZUATI

Mevzuat : Kayıtlı elektronik posta, Türk hukukuna 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun18/3 maddesi girmiştir. Buna göre;

‘Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.’ İşbu maddeyi takiben, Kanunun Beyanlar, belgeler ve senetler başlıklı 1525. maddesinin 2. fıkrasında ise,

‘Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.’ Denilmek sureti ile kayıtlı elektronik postaya dair hükümlerin yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.

ELEKTRONİK İMZA KANUNU

ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRONİK İMZA İLE İLGİLİ SÜREÇLERE VE TEKNİK KRİTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

 

 

E-İMZA’NIN KULLANILDIĞI ALANLAR NELERDİR?

 •  e-Devlet Uygulamalarında
 •  Elektronik belge uygulamalarında (EBYS, DYS vb)
 •  EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) Uygulamalarında
 •  UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi)
 •  KEP (Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi)
 •  e-Fatura Uygulamalarında
 •  MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi Projesi)
 •  Sağlık Uygulamalarında ( hastane randevu, eczane, ilaç reçetesi gibi)
 •  Personel Elektronik Bordro Gönderimlerinde (KEP İK Projesi)
 •  Banka ve Ödeme Talimatlarında
 •  Başvuru İşlemlerinde
 •  e-Belge vb. elektronik arşivin saklanmasında
 •  Mutabakat işlemlerinde

 

 

E-İMZA KULLANMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Yasal Güvenlik

Yasal geçerli bir kimliklendirme ve onay mekanizmasıyla güvenli olarak elektronik ortamlarda işlemlerin yapılabilmesine katkılar sağlar.

Veri Bütünlüğü

İmzalanan verinin oluşturulduğu andaki orijinal halinin değiştirilmediğini garanti eder.

 

İnkar Edilemezlik

İmzalanan verinin kim tarafından imzalandığını garanti eder.

 

Zaman Tasarrufu

İnternet bağlantısı ve bilgisayar ile zamandan tasarrufsağlayarak fiziki evrak imza süresinden çok daha kısa sürede mekana bağlı kalmaksızın imzala işlemi tamamlanabilmektedir.

 

Düşük Maliyet

İş maliyetlerini düşürerek, verimliliğin artmasında etkin rol oynar. Basılı kâğıtların dosyalanması, depolanması gibi işlemlerde daha uzun vadede daha az bir alan içerisinde saklanabilmektedir.