KEP NEDİR?

KEP; elektronik posta göndericisinin, iletinin içeriğinin bir başkası tarafından değiştirilip değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak belirlendiği sistemdir. Bu kesinliği sağlayan temel öğeler ise; güvenli elektronik imza ve zaman damgasıdır.

 

KEP MEVZUATI

Mevzuat : Kayıtlı elektronik posta, Türk hukukuna 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun18/3 maddesi girmiştir. Buna göre;

 ‘Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.’ İşbu maddeyi takiben, Kanunun Beyanlar, belgeler ve senetler başlıklı 1525. maddesinin 2. fıkrasında ise,

 ‘Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.’ Denilmek sureti ile kayıtlı elektronik postaya dair hükümlerin yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 25/08/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazete

Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ, 25/08/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazete

Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ, 16/05/2012 ve 28294 sayılı Resmi Gazete

Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul Esas,06.06.2012 tarih ve 2012DK-15259 sayılı Kurul Kararı

Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarının Birlikte Çalışabilirliğine İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlanmasına İlişkin Kurul Kararı 09.09.2014 tarih ve 2014/DK-BTD/447 sayılı

Kurul Kararı Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarının Birlikte Çalışabilirliğine ilişkin Usul ve Esaslar

 

KEP KULLANMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Yasal Güvenlik

KEP sistemi gönderici/alıcının kimliklerinin belli olduğu, tarafsız yasal koruma ve güvence sunar.

Bütünlük

KEP sistemi standart elektronik postadan farklı olarak gönderi zamanının, elektronik posta içeriğinin değiştirilmesine imkan vermeyerek gönderi bütünlüğünü ve orijinalliğinin korunmasını sağlar.

 

Zaman ve Maliyette Tasarruf

Islak imzalı gönderim yerine elektroink ortamda gönderim yapılması imkan sunduğu zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. Kağıt ve gönderim masrafınız azalır.

Üstün Verimlilik

KEP sistemi ile kazanılan zaman ve fiziki ortama ihtiyacın ortadan kalkması ile verimlilik seviyesinin artırılmasını sağlar,

 

Çevrecilik

KEP sistemi resmi yazışmalardaki kağıt ortamını ortadan kaldırarak kağıttan tasarruf edilmesini sağlar.

Saklanabilirlik

Yazışma sırasında her aşamada oluşturulan KEP delilleri KEPHS tarafından kayıt altına alınır ve 20 yıl boyunca saklanır.

Kanıt Niteliği

Gönderimlerde oluşturulan KEP delilleri KEPHS tarafından kayıt altına alınır ve 20 yıl boyunca saklanır. Uyuşmazlık halinde mahkemede hukuken geçerlilik sağlar.